หน้าแรก ประวัติโรงเรียน บุคลากร แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เกียรติยศโรงเรียน ข้อมูลทั่วไป ภาพกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์

สภาพอาคารเรียน

อาคาร 1 (อาคารธีระ)
สภาพอาคารเป็นอาคารถาวรชั้นเดียวก่ออิฐฉาบปูน ขนาดห้องเรียน 6 x 8 เมตร มี 6 ห้องเรียน มีห้องส้วม 1 ห้องอยู่ในห้องเรียน ห้องเล็กขนาด 4 x 6 เมตร 1 ห้อง ใน 1 หลัง ค่าก่อสร้าง 1,400,000 บาท

อาคาร 2 (อาคารสิงห์แก้ว)
สภาพอาคารเป็นอาคารถาวรชั้นเดียวก่ออิฐฉาบปูน ขนาดห้องเรียน 6 x 8 เมตร มี 6 ห้องเรียน มีห้องส้วม 1 ห้องอยู่ในห้องเรียน ห้องเล็กขนาด 4 x 6 เมตร 1 ห้อง ใน 1 หลัง ค่าก่อสร้าง 1,400,000 บาท

อาคาร 3 (อาคารทองดี)
สภาพอาคารเป็นอาคารถาวร 2 ชั้น ก่ออิฐฉาบปูน ชั้นที่ 1 มี 2 ห้อง ขนาด 6 x 12 เมตร ชั้นที่ 2 มี 3 ห้องเรียน ขนาดห้องเรียน 6 x 8 เมตร ค่าก่อสร้าง 2,000,000 บาท

อาคาร 4 (อาคารจันทรา)
สภาพอาคารเป็นอาคารถาวร 3 ชั้น แบบก่ออิฐฉาบปูน ขนาดห้องเรียน 6 x 8 เมตร มี 12 ห้องเรียน ห้องน้ำ 24 ห้อง ค่าก่อสร้าง 8,000,000 บาท

อาคาร 5 (กาญจนาภิเษก)
สภาพอาคารเป็นอาคารถาวรแบบก่ออิฐฉาบปูน 2 ชั้น เป็นอาคารเรียนขนาดห้องเรียน 6 x 8 เมตร มีห้องน้ำ 2 ห้อง
รวม 14 ห้องเรียน 28 ห้องน้ำ ค่าก่อสร้าง 4,000,000 บาท

อาคาร 6 (อาคารนพดล - มนต์ณภัครณ์)
สภาพอาคารแบบก่ออิฐฉาบปูน 3 ชั้น เป็นอาคารขนาดห้องเรียน 6 x 9 เมตร รวม 12 ห้อง ห้องน้ำ 24 ห้อง ค่าก่อสร้าง 7,200,000 บาท

อาคาร 7 (อาคารเอนกประสงค์)
สภาพอาคารแบบก่ออิฐฉาบปูน 2 ชั้น ชั้นล่างเป็นโรงอาหาร ชั้นบนเป็น ห้องโสตทัศนศึกษา ขนาดห้อง 10 x 20 เมตร
ห้องปฏิบัติการทางภาษา ขนาดห้อง 10 x 4 เมตร ห้องคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง ขนาดห้อง 10 x 8 เมตร
ค่าก่อสร้าง 6,000,000 บาท

อาคารสระว่ายน้ำ (ปั๋นฝัน)
สร้างสระว่ายน้ำปั๋นฝันสำหรับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ขนาด 17 x 25 เมตร และสระสำหรับชั้นอนุบาล
ขนาด 10 x 12 เมตร มีห้องอาบน้ำ 12 ห้อง ห้องน้ำ 10 ห้อง งบประมาณ 10,000,000 บาทโรงเรียนเด็กดีพิทยาคมได้ดำเนินการในการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
รวม 3 ระดับ ดังนี้


ระดับก่อนประถมศึกษา
เตรียมอนุบาล จำนวน 1 ห้องเรียน
อนุบาลปีที่ 1   จำนวน 3 ห้องเรียน
อนุบาลปีที่ 2   จำนวน 3 ห้องเรียน
อนุบาลปีที่ 3   จำนวน 3 ห้องเรียน
รวม 10 ห้องเรียน

ระดับประถมศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 3 ห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 3 ห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 3 ห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 3 ห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 4  ห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 3 ห้องเรียน
รวม 19 ห้องเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 2 ห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 2 ห้องเรียน

รวม 6 ห้องเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 2 ห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 2 ห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 2 ห้องเรียน
รวม 6 ห้องเรียน

 

และโรงเรียนเด็กดีพิทยาคมยังเปิดรับนักเรียนใน ระดับเนิสเซอร์รี่ (1.5-2.8 ขวบ)
ระดับเนิสเซอร์รี่ จำนวน 1 ห้องเรียน
รวม 1 ห้องเรียน

ระดับเนิสเซอร์รี่มีครูพี่เลี้ยง 2 คน

สระว่ายน้ำปั๋นฝัน ได้เปิดให้บริการบุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการ ในเวลาดังนี้
         วันจันทร์ - วันศุกร์                                       เวลา 16.30 น. - 18.00 น.
         วันเสาร์   - อาทิตย์    นักขัตฤกษ์                   เวลา 10.00 น. - 18.00 น.
อัตราค่าบริการ
 
     เด็ก ( สูงไม่เกิน 150 เซ็นติเมตร)                                      ค่าบริการ    30 บาท     
    เด็กสูงเกิน 150 เซ็นติเมตร                                                  ค่าบริการ      50 บาท
    ผู้ใหญ่                                                                               ค่าบริการ      50 บาท
สระว่ายน้ำ
 
        เรียนพิเศษว่ายน้ำ
               - คอร์ส ที่ 1 คอร์สละ 2,000 บาท จำนวน 20 ชั่วโมง
               - คอร์ส ที่ 2 คอร์สละ 2,000 บาท จำนวน 20 ชั่วโมง
               - คอร์ส ที่ 3 คอร์สละ 2,000 บาท จำนวน 20 ชั่วโมง
 
 โทร. 053 - 795196 , โทรสาร 053 - 795099 ,  E-mail : dpk216@hotmail.com
216 หมู่ 10  ต.เวียง  อ.เทิง จ.เชียงราย  57160