หน้าแรก ประวัติโรงเรียน บุคลากร แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เกียรติยศโรงเรียน ข้อมูลทั่วไป ภาพกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์

บุคลากรฝ่ายบริหารโรงเรียน
ผู้รับใบอนุญาต
นางมนต์ณภัครณ์ ธีร์ตระกูล
ค.บ. บริหารการศึกษา
กศ.ม. บริหารการศึกษา
     
 
ผู้จัดการโรงเรียน
 
 
 
 

นางสาวอัยวรมณย์ ธีร์ตระกูล
วท.บ. วิทยาศาสตร์บัณฑิต
ศษ.ม. บริหารการศึกษา

 
 
 
 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
 
นายนพดล ธีร์ตระกูล
ศษ.บ. เอกพลศึกษา โทบริหารการศึกษา
ศษ.บ. การวัดผลและประเมินผล
กศ.ม. บริหารการศึกษา
 
     
 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
 

นายกฤชภาคิน ธีร์ตระกูล
ศศ.บ.ศิลปศาสตร์บัณฑิต

 
 

 
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
ฝ่ายบริหารงานบุคลากร
นางอัมพวัน วรรณคำ
บธ.บ. บริหารธุรกิจ

 

นางวาสนา สีหาเวช
ค.บ. ประถมศึกษา

     
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายวิชาการ
นายบพิษ วรรณชัย
วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา
 
นางจันทร์แรม   ใจตรง
ค.บ.ภาษาไทย
ศษ.บ. การวัดผลและประเมินผล

 

 

   
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
     
 
 
 
นางมนต์ณภัครณ์ ธีร์ตระกูล
ผู้รับใบอนุญาต
ประธานกรรมการ
 
     
นางอนงค์ศรี สิทธิอาสา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
นายบันเทิง เครือวงศ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
นายสัมพันธ์  อะทะสุวรรณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
     
นายนพดล ธีร์ตระกูล
เลขานุการ
กรรมการ
นางสาวอัยวรมณย์ ธีร์ตระกูล
ผู้จัดการ
กรรมการ
นางล้วน ปิจมิตร
ผู้แทนผู้ปกครอง
กรรมการ
     
 
 
 
นางวาสนา  สีหาเวช
ผู้แทนครู
 


ครูพี่เลี้ยง ระดับเนิสเซอร์รี่
ที่
ชื่อ-สกุล
วุฒิการศึกษา
หน้าที่รับผิดชอบ
1
นางแสงเทียน โฉมอินทรีย์
ม.6
เนิสเซอร์รี่
2
นางสาวปริยากร อินต๊ะ
ปวส.
เนิสเซอร์รี่
       
ครูผู้สอนระดับอนุบาล
ที่
ชื่อ-สกุล
วุฒิการศึกษา
หน้าที่รับผิดชอบ
1
นางสาวปรารถนา ม่วงแก่น
ค.บ.
เตรียมอนุบาล
2
นางน้ำฝน  บุญแสนไชย
ค.บ.
อนุบาล 1.1
3
นางสาวบุษรินทร์  ทนันเรือน
ค.บ.
อนุบาล 1.2
4
นางสาวณิชาภัทร เวียงชนก
ค.บ.
อนุบาล 1.3
5
นางสาวรุ่งทิวาพร  ภัทรยากรณ์
ค.บ.
อนุบาล 2.1
6
นางนุชอุบล ใจจู
ม.6
อนุบาล 2.2
7
นางสาวจิตตมาส อิ่นคำ
ค.บ.
อนุบาล 2.3
8
นางศิริพร นาติ๊บ
ค.บ.
อนุบาล 3.1
9
นางวรัญญา กาติ๊บ
ค.บ.
อนุบาล 3.2
10
นางรัตรดา กาวิน
ค.บ.
อนุบาล 3.3
       
ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา
ที่
ชื่อ-สกุล
วุฒิการศึกษา
หน้าที่รับผิดชอบ
1
นางสาวปรานอม ธุรกิจ
ค.บ.
ป.1.1
2
นางสาวรัศมี สิทธิเดช
ค.บ.

ป.1.2

3
นางสมร ใจคำ
ค.บ.
ป.1.3
4
นางจิราภรณ์ เครือจันทร์
ค.บ.
ป.2.1
5
นางสาวสิริพร วงศ์อินทร์
ค.บ.
ป.2.2
6
นางสาวกนกพร ยศวงศา
คบ.
ป.2.3
7
นางรินปิยณัฐ ศรีภัทรรัตนากร
คบ.
ป.3.1
8
นางสาวกนกกานต์ หมอยา
ค.บ.
ป.3.2
9
นางสาวขัติยา ติ๊บหน่อ
ค.บ.
ป.3.3
10
นางณัฐธิดา รักประชา
ค.บ.
ป.4.1
11
นางสาวพิชชานันท์ ผลถวิล
ค.บ.
ป.4.2
12
นายนรินทร์ สุระพร
ค.บ.
ป.4.3
13
นางกมลทิพย์ แก้วบุญเสริฐ
ค.บ
ป.5.1
14
นางสาวอริศรา คำประเสริฐ
ป.บัณฑิต , วท.บ
ป.5.2
15
นางสาวปาณิสรา ลาพิง
ป.บัณฑิต , บธ.บ
ป.5.3
16
นางสาวพิมพ์ใจ คำน้อย
ค.บ.
ป.5.4
17
นางสาวดวงจันทร์ ภูกาบิน
ค.บ.
ป.6.1
18
นางบรรจง วรรณชัย
ค.บ.
ป.6.2
19
นางสาวอชิรญา ขันทะ
ค.บ.
ป.6.3
 
ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา
ที่
ชื่อ-สกุล
วุฒิการศึกษา
หน้าที่รับผิดชอบ
1
นางสาวอังสุมาริน นาคสีดี
ศศ.บ. , ป.บัณฑิต
ม.1.1
2
นางสาวนุชนาฎ โตพุ่ม
ค.บ
ม.1.2
3
นางสาวพัชรินทร์ มุ่งเงิน
ค.บ
ม.2.1
4
นางวิรัญญา สุเมธาลังการ
ค.บ
ม.2.2
5
นางสาวจิรายุ สุริยะ
ค.บ
ม.3.1
6
นางจันทร์แรม ใจตรง
ค.บ , การวัดผลและประเมินผล
ม.3.2
7
นางสาวอรกัญญา ช่างเขียน
วท.บ. , ป.บัณฑิต
ม.4.1
8
นายวัฏจักร ผัดกันตุ้ย
ค.บ
ม.4.2
9
นายวิทยา นาติ๊บ
ค.บ
ม.5.1
10
นายธารา ภูด่านงัว
ค.บ
ม.5.2
11
นางสาวนภัทร สอนศรี
ค.บ
ม.6.1
12
นางสาวณัชชาภัทร นันท์ยอง
ค.บ
ม.6.2
 
ครูพิเศษ
ที่
ชื่อ-สกุล
วุฒิการศึกษา
หน้าที่รับผิดชอบ
1
นางสาวอนันยา ทิพย์ลุ้ย
วท.บ, ป.บัณฑิต
ครูพิเศษวิทยาศาสตร์
2
นายบพิษ วรรณชัย
วท.บ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
3
นายสิรวิโรจน์ ธรรมชัชวาล
ป.ว.ส.
ครูพิเศษคอมพิวเตอร์
4
นายเกียรติศักดิ์ เชื้อสะอาด
ค.บ
ครูพิเศษพลศึกษา
5
นายจักรพล ธิโนชัย
ค.บ
ครูพิเศษพลศึกษา
 
บุคลากรสนับสนุน
ที่
ชื่อ-สกุล
วุฒิการศึกษา
หน้าที่รับผิดชอบ
1
นางอัมพวัน วรรณคำ
บธ.บ
เจ้าหน้าที่การเงิน
2
นางยุพิน วรรณชัย
บธ.บ
เจ้าหน้าที่การเงิน
3
นางสายฝน  เพิ่มสุวรรณ์
ปวช.
เจ้าหน้าที่สารบรรณ
4
นางมณฑกานต์ จักรวาล
ม.6
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
5
นางนันทนา ยศเรืองศักดิ์
ปวส.
เจ้าหน้าที่ออมทรัพย์
6
นางปรียา กิ่งคุณทา
ม.6
หัวหน้าแม่ครัวโทร. 053 - 795196 , โทรสาร 053 - 795099 ,  E-mail : dpk216@hotmail.com
216 หมู่ 10  ต.เวียง  อ.เทิง จ.เชียงราย  57160