หน้าแรก ประวัติโรงเรียน บุคลากร แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เกียรติยศโรงเรียน ข้อมูลทั่วไป ภาพกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์


                    โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 216 หมู่ 10 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57160 ก่อตั้งครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2529 โดยเปิดทำการสอนครั้งแรก ในระดับอนุบาล ตั้งอยู่เลขที่ 276 หมู่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ต่อมาได้ย้ายมา ณ ที่ทำการปัจจุบันในปี พ.ศ.2536 ตั้งอยู่เลขที่ 216 ม.10 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย เปิดทำการสอนเพิ่มในระดับประถมศึกษา ในปี พ.ศ. 2543 เปิดทำการสอนเพิ่ม ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และในปี พ.ศ.2550 ได้เปิดทำการสอนเพิ่มในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
 
 
 
 
วิสัยทัศน์ (VISION)

ภายในปี พ.ศ. 2560

                    มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา โดยมีคุณธรรม นำความรู้ รู้จักใช้ชีวิตแบบพอเพียง นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข บุคลากรของโรงเรียน มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับหน้าที่รับผิดชอบ ประสิทธิผลหลักสูตรสถานศึกษาชุมชนพึงพอใจ

 
ภารกิจ (MISSION)

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนด

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีคุณธรรมนำความรู้ และดำเนินชีวิตแบบพอเพียง ในสังคมได้อย่างมีความสุข

3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ด้วยตนเอง มีทักษะ การคิดและแก้ปัญหาเป็น

4. ส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอและทันต่อเหตุการณ์

5. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีส่วนร่วมกับชุมชน

 
โทร. 053 - 795196 , โทรสาร 053 - 795099 ,  E-mail : dpk216@hotmail.com
216 หมู่ 10  ต.เวียง  อ.เทิง จ.เชียงราย  57160