หน้าแรก ประวัติโรงเรียน บุคลากร แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ข้อมูลทั่วไป ภาพกิจกรรม

               ทางโรงเรียนได้มีการจัดกระบวนการพัฒนาซึ่งนำสู่ ผลสำเร็จตามเป้าหมายการจัดการเรียนรู้ด้านแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้จากนวัตกรรมที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้นอันส่งผลสู่ผู้เรียน เป็นสำคัญ และพยายามเสาะแสวงหา สิ่งที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาองค์ความรู้อย่างเต็มศักยภาพตลอดจนจัดให้ผู้เรียนมีการสืบค้นความรู้ด้วยตนเอง และได้รับการพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ อย่างหลากหลาย
               ดังนั้นโรงเรียน จึงจัดทำแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนขึ้น โดยผู้บริหาร ครู นักเรียน และชุมชน เข้ามามีส่วน ในการจัดแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ครอบคลุมก่อนระดับประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ซึ่งแหล่งเรียนรู้ที่ทางโรงเรียนได้จัดทำขึ้นมีดังนี้


1. แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย
           โรงเรียนได้จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรและนักเรียนเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการนำมาประสมประสานกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน ชี้ให้เห็นถึงการดำเนินชีวิตของคนในชนบทและท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งประกอบอาชีพทางการเกษตร การประมง วิถีชีวิตของชาวนาและการไถนา โดยใช้ แรงงานสัตว์ ได้แก่ ควาย โดยปลูกฝังให้ผู้เรียนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของชาวนาซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของชาติ และอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพของชาวประมง รวมถึงข้อมูลความรู้เกี่ยวกับอาหารที่คนในท้องถิ่นชอบรับประทานข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น


2. แหล่งเรียนรู้สวนวรรณคดี
            ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติ วรรณคดีไทยเป็นมรดกที่ล้ำค่าของคนไทยดังนั้นคนไทยทุกคนจึงควรอนุรักษ์ภาษาไทยและวรรณคดีไทยเพื่อเป็นการสืบสาน และสืบทอดจากบรรพบุรุษ ต่อไปในอนาคต
              โรงเรียนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของภาษาและวรรณคดีไทยจึงได้จัดทำแหล่งเรียนรู้สวนวรรณคดีขึ้น โดยมีการรวบรวมความรู้ด้านภาษาไทย เช่น สำนวนภาษา สำนวนสุภาษิต คำพังเพย ฉันทลักษณ์ ทางด้าน โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ร่าย คำราชาศัพท์ รวมถึงประวัติและรูปปั้นของครูกลอนสุนทรภู่กวีเอกของไทย หลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหง รูปปั้นของตัวละครสำคัญในวรรณคดีไทย ต้นไม้ ดอกไม้ในวรรณคดีเพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้เกิดความรู้จากประสบการณ์จริงอันก่อให้เกิดความรู้ที่ยั่งยืน ตลอดจนเป็นการปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดความรัก และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย3. แหล่งเรียนรู้อุทยานวิทยาศาสตร์
              
วิทยาศาสตร์เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่ทุกคนสามารถสัมผัส และพิสูจน์ได้ อุทยานวิทยาศาสตร์เป็น แหล่งเรียนรู้ที่โรงเรียนได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรและผู้เรียนได้เข้าศึกษาค้นคว้าหาความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ระบบนิเวศน์ ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต อาณาจักรพืช อาณาจักรสัตว์ คำศัพท์วิทยาศาสตร์ สูตรชีววิทยา เคมี และฟิสิกส์ รวมถึงวิวัฒนาการของสัตว์โลกล้านปี ที่สูญพันธุ์ไปแล้ว มีการจำลองรูปปั้นไดโนเสาร์เสมือนจริง ไว้ในแหล่งเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะและกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์จากประสบการณ์จริงได้อย่างหลากหลายและสามารถนำไปใช้ใน ชีวิตประจำวันได้


ไดโนเสาร์ภูเวียง , ไทรันโนซอรัส เร็กซ์ (ทีเร็กซ์)

เจ้ามังคละ มังกรพ่นไฟ


4. แหล่งเรียนรู้สวนคณิตศาสตร์
               เนื่องจากคณิตศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ฝึกทักษะการคิดคำนวณ ดังนั้นคณิตศาสตร์จึงมีส่วนในการพัฒนาความคิดของผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผลเป็นระบบระเบียบมีแบบแผนอีกทั้งยังช่วยให้ผู้เรียน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ปัญหา คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม ดังนั้นภายในแหล่งเรียนรู้ซึ่งสวนคณิตศาสตร์ได้รวบรวม ความรู้ ด้านต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ไว้อย่างหลากหลาย อาทิเช่น ชนิดของรูปเรขาคณิตศาสตร์ ทิศทั้ง 8 หน่วยปริมาตร เลขยกกำลัง และสูตรการหาพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้ข้อสรุป มีความรู้ ความเข้าใจ และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน5. แหล่งเรียนรู้สวนเกษตรเพื่อชีวิต
                ทางโรงเรียนได้จัดทำสวนเกษตรเพื่อชีวิตขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เป็นการปลูกฝังให้ผู้เรียนนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ตามรอยเบื้องยุคลบาทแห่งองค์พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มีการค้นคว้าหาคำตอบโดยวิธีการลงมือปฎิบัติด้วยตนเอง ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ งานเกษตร ในด้านต่าง ๆ จากวิทยากรด้วยการปฏิบัติจริงทุกขั้นตอนนับตั้งแต่การเตรียมดินในการปลูกพืช การจัดหาเมล็ดพันธุ์พืช การหว่าน การดูแลรักษา รดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย การเก็บผลผลิต การเลี้ยงปลา การเพาะเห็ด ทำให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจอย่างแท้จริงและมีค่านิยมที่ดีต่อการประกอบอาชีพที่สุจริต สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันและนำไปประกอบอาชีพในอนาคตได้6. แหล่งเรียนรู้สวนภาษาอังกฤษ ( English Corner )
               เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางของโลก ดังนั้นทางโรงเรียนจึงมีความต้องการที่จะจัดทำ แหล่งเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ทางภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนโดยใช้ชื่อว่า English Corner ซึ่งจะประกอบไปด้วยความรู้หลัก ๆ 3 เรื่อง ด้วยกันโดยถือว่าเป็นหัวใจของภาษาอังกฤษ ได้แก่ คำศัพท์ ไวยากรณ์ บทสนทนา ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ คำศัพท์ จากรูปภาพ บทสนทนาทำให้ผู้เรียน มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาอังกฤษ ตระหนักถึงความสำคัญต่อการเรียนภาษาอังกฤษ สามารถนำไปใช้ในห้องเรียนไปใช้ในชีวิตประจำวัน และใช้ในสังคมได้7. แหล่งเรียนรู้สวนสมุนไพร
        
โรงเรียนมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรและผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพร ที่ใช้เป็นยาและที่หาได้ในท้องถิ่นของตนเอง โดยมีการรวบรวมพืชที่เป็นสมุนไพรในท้องถิ่นมาปลูกไว้ในแหล่งเรียนรู้สวนสมุนไพร สรรพคุณทางยาใช้รักษาโรคมีการนำเสนอเกี่ยวกับ ชื่อ รากศัพท์ วิธีการนำไปใช้ไว้ บนแผ่นป้าย แผ่นใบความรู้ เพื่อให้ผู้เรียน บุคลากรและผู้ที่มีความสนใจเข้ามาศึกษาหาความรู้
               นอกจากนี้ยังได้มีการนำเสนอความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพร ต่าง ๆ ที่ไม่ใช่สมุนไพรในท้องถิ่นไว้ในรูปแบบของแผ่นป้ายความรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้อย่างหลากหลายมากยิ่งขึ้น และสามารถนำความรู้ไปใช้ ในชีวิตประจำวันได้8. แหล่งเรียนรู้ร้านช่างน้อยในโรงเรียน
              โรงเรียนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพที่สุจริต จึงได้มีการจัดทำร้านช่างน้อย ในโรงเรียนขึ้นและได้เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความสนใจฝึกตัดผมเป็นช่างน้อย โดยมีครูในโรงเรียนเป็นผู้ฝึกสอนการตัดผม ทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการในการทำงาน มีความรักในอาชีพที่สุจริต สามารถให้บริการตัดผมได้ทั้งหญิงและชาย ทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้รับเผยแพร่แก่บุคคลอื่นและนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต9. แหล่งเรียนรู้ หนึ่งห้องเรียน หนึ่งผลิตภัณฑ์ ร้าน ( OSOP )
              ทางโรงเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสภาพแวดล้อม ดังนั้นจึงได้จัดสร้างแหล่งเรียนรู้ หนึ่งโรงเรียน หนึ่งผลิตภัณฑ์ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้นำเอาวัสดุที่เหลือใช้ หรือที่ใช้แล้วมาประดิษฐ์เป็นของใช้ ของประดับตกแต่ง และของที่ระลึก ห้องเรียนละ 1 ประเภท 1 ภาคเรียน และมีการจัดตั้งเป็น ร้าน OSOP ของโรงเรียน มีคณะกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของนักเรียนเป็นผู้ดูแลและควบคุมการดำเนินงานเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการผลิต และจำหน่ายแก่ผู้ที่สนใจในสินค้าที่ผลิตครั้งต่อไป มีการบันทึกรายรับรายจ่ายอย่างต่อเนื่องอันจะส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะทางด้านงานฝีมือ งานศิลปศึกษา การทำงานร่วมกับผู้อื่น การซื้อขาย การรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และทำให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงการรักษาสภาพแวดล้อม โดยการลดมลภาวะที่จะก่อให้เกิดมลพิษได้ อีกทั้งยังเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง10. แหล่งเรียนรู้ อุทยานพัฒนาการ              
                ทางโรงเรียนมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาได้รับการพัฒนาครบทุกด้าน ดังนั้นจึงได้จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาได้เข้าเรียนปนเล่นในอุทยานพัฒนาการโดยสามารถเลือกเรียนได้ทั้งหมด 8 ฐาน แต่ละฐานผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ที่แตกต่างกันออกไปดังนี้

ฐานที่ 1 น้ำ ให้ทักษะในเรื่องการสังเกต การจำแนก การเปรียบเทียบปริมาตร การแก้ปัญหาและการสร้างความพึงพอใจ คลายความเครียดให้แก่ผู้เรียนและเป็นการฝึกทักษะการใช้กล้ามเนื้อมือ และสายตาให้ประสานสัมพันธ์กัน

ฐานที่ 2 เล่นทราย ให้ทักษะในเรื่องการสร้างจินตนาการ หรือบทบาทสมมุติ ฝึกทักษะการใช้กล้ามเนื้อมือ กับ ตา ฝึกการออกแบบนำวัสดุอื่นมาประกอบการเล่นหรือความคิดสร้างสรรค์

ฐานที่ 3 กลิ้งตัว ห้อยโหน ปีนป่าย ฐานนี้เป็นการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก มัดใหญ่ ฝึกทักษะการเคลื่อนไหวการแสดงออกอย่างอิสระและการทำกิจกรรมอยู่ร่วมกันผู้อื่น

ฐานที่ 4 การเป่ายางรัดตามเส้น เป็นการพัฒนากล้ามเนื้อลิ้น และริมฝีปาก ฝึกทักษะการออกเสียง

ฐานที่ 5 กวาดสายตา   เป็นการพัฒนากล้ามเนื้อตา ฝึกการกวาดสายตา การคาดคะเนฝึกทักษะ การอ่าน และการมองเห็น

ฐานที่ 6 เดินตามรอย     เพื่อเป็นการพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ ฝึกให้เด็กมีสมาธิ รู้จักการอดทนและรอคอยซึ่งจะก่อให้เกิดความมีระเบียบวินัยให้กับผู้เรียน

ฐานที่ 7 บ้าน พัฒนาผู้เรียนด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ฝึกการเล่น บทบาทสมมุติ การใช้จินตนาการ ฝึกความเชื่อมั่นในตนเอง การกล้าแสดงออก ปลูกฝัง ความรักและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในครอบครัว

ฐานที่ 8 จิตรกรน้อย พัฒนาด้านสติปัญญา ให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการ รู้จักการใช้สี รู้คุณค่าด้านงานศิลปะ มีการพัฒนาชื้นงานและมีความภาคภูมิใจในผลงานของตน11. แหล่งเรียนรู้ โรงกระดาษรีไซเคิล
            ปัญหาทางด้านสภาพแวดล้อมอันเกิดจากขยะนับว่าเป็นปัญหาที่สำคัญ ดังนั้นทางโรงเรียนจึงมีแนวคิด ที่จะลดปริมาณขยะให้น้อยลง โดยการนำเอาขยะประเภทกระดาษที่ไม่ใช้แล้ว นำมาแปรรูปเพื่อนำกลับมาใช้ได้อีก จึงได้จัดทำแหล่งเรียนรู้ โรงกระดาษรีไซเคิลขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสภาพแวดล้อม และประโยชน์ของขยะประเภทกระดาษที่สามารถนำมาแปรรูปด้วยกรรมวิธีต่าง ๆ แล้วสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อีก ทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการทำงานอย่างเป็นระบบบนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง12. แหล่งเรียนรู้โรงผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ
              
เนื่องจากทางโรงเรียนมีบริเวณที่กว้างขวางและมีการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้ร่มรื่นสวยงาม ดังนั้นจำเป็นที่จะต้องมีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและต้นไม้ตามบริเวณต่าง ๆ อย่างทั่วถึงบริเวณสำคัญในการบำรุงรักษาไม้ดอกไม้ประดับและต้นไม้ภายในโรงเรียน อีกทั้งพืชผักในสวนเกษตรเพื่อชีวิต ก็คือปุ๋ย ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้จัดทำโรงผลิตปุ๋ยชีวภาพขึ้น โดยใช้เศษต้นไม้ ใบไม้ ใบหญ้ามาทำเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรรมวิธีการผลิตปุ๋ยขึ้นใช้เอง โดยไม่ต้องซื้อตามท้องตลาด อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมการเรียนรู้ที่ปลูกฝั่งวิธีการคิด การปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการใช้ความรู้ตามหลักวิชาอย่างรอบรู้ รอบคอบและระมัดระวัง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตนให้ก้าวหน้าสืบต่อไป

 
13. โดมกฤชภาคิน
          
ลานกีฬาเอกนกประสงค์ และลานกิจกรรม ซึ่งเป็นลานกีฬาบาสเก็ตบอล วอลเล่ย์บอล เทนนิส ฟุตซอล และลานกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดขึ้น ตลอดปีการศึกษา
 
 

 


โทร. 053 - 795196 , โทรสาร 053 - 795099 ,  E-mail : dpk216@hotmail.com
216 หมู่ 10  ต.เวียง  อ.เทิง จ.เชียงราย  57160