หน้าแรก ประวัติโรงเรียน บุคลากร แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ข้อมูลทั่วไป ภาพกิจกรรม


                    โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 216 หมู่ 10 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57160 ก่อตั้งครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2529 โดยเปิดทำการสอนครั้งแรก ในระดับอนุบาล ตั้งอยู่เลขที่ 276 หมู่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ต่อมาได้ย้ายมา ณ ที่ทำการปัจจุบันในปี พ.ศ.2536 ตั้งอยู่เลขที่ 216 ม.10 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย เปิดทำการสอนเพิ่มในระดับประถมศึกษา ในปี พ.ศ. 2543 เปิดทำการสอนเพิ่ม ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และในปี พ.ศ.2550 ได้เปิดทำการสอนเพิ่มในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
 
 
 
 
วิสัยทัศน์

ภายในปี พ.ศ. 2565
                                 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม  มุ่งเน้นพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อมในศตวรรษที่ 21  โดยบุคคลที่มีความสามารถทางวิชาชีพ ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม นำความรู้ มีทักษะทางภาษา  อนุรักษ์ความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานความพอเพียงก้าวหน้าทันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่มาตรฐานสากล

 
พันธกิจ

1.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาและมีคุณภาพสู่มาตรฐานระดับสากล
2.  ส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาความพร้อมทุกด้าน มีทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ มุ่งเน้นทักษะทางวิทยาศาสตร์และการใช้เทคโนโลยี แก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสมตามวัย
3.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้และดำเนินชีวิตแบบพอเพียงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
4.  ส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
5.  ส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและทันต่อเหตุการณ์
6.  ส่งเสริมให้สถานศึกษามีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นและมีส่วนร่วมกับชุมชน

 
โทร. 053 - 795196 , โทรสาร 053 - 795099 ,  E-mail : dpk216@hotmail.com
216 หมู่ 10  ต.เวียง  อ.เทิง จ.เชียงราย  57160