หน้าแรก ประวัติโรงเรียน บุคลากร แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เกียรติยศโรงเรียน ข้อมูลทั่วไป ภาพกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์

ทางโรงเรียนได้จัดวันประชุมพบปะผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นต่าง ๆ  เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน และเป็นการพบปะพูดคุยกับครูประจำชั้น ซึ่งได้รับความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองด้วยดีเสมอมา
โรงเรียนได้จัดให้มีพิธีไหว้ครูขึ้น ในวัน พฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน ตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล - มัธยมศึกาตอนปลาย
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคมได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ขึ้นในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ภายในงานได้มีการมอบเกียรติบัตรให้แก่คุณแม่ดีเด่น ของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น และมีการแสดงของนักเรียนในแต่ละระดับชั้นให้คุณแม่ได้ชมความสามารถของนักเรียน
ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ขึ้นในวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน ภายในงานมีการจัดฐานความรู้ต่าง ๆ มากมาย
ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้น ในวันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ บรรยากาศภายในงานมีการประกวดคัดลายมือ เขียนตามคำบอก อ่านทำนองเสนาะ ในระดับชั้นต่าง ๆ และมีการแสดงของนักเรียน อาทิเช่น รำเปิดพิธี การแสดงละครพื้นบ้าน การแสดงดนตรี การเต้นประกอบเพลง เป็นต้น

ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมอบรมต่อต้านยาเสพติด ให้ความรู้และโทษของยาเสพติดแก่นักเรียนภายในงาน มีกิจกรรมตามฐานให้ความรู้ต่าง ๆ มากมาย

ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการอบรมอัคคีภัยโดยให้ความรู้แก่นักเรียนเรื่องการป้องกันอัคคีภัย และการหนีไฟ โดยฝึกซ้อมหนีไฟ และวิธีการปีนลงจากที่สูงกรณีเกิดอัคคีภัย ซึ่งนักเรียนได้รับความรู้อย่างมากมาย
ทางโรงเรียนได้จัดวันประชุมพบปะผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นต่าง ๆ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองด้วยดีเสมอมา
ได้รับรางวัลหลายรายการ ใน กิจกรรมการประกวด แข่งขันผลงานนักเรียนนักศึกษา ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสร้างสังคมให้เกิดสันติสุขอย่างยั่งยืน ณ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโดยจังหวัดเชียงราย และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ได้รับรางวัลดังนี้

•  ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดมารยาท ระดับ ป.1 - ป.3
•  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดมารยาท ระดับ ป.4 – ป.6
•  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดมารยาท ระดับ ม.1 – ม.3
•  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 การประกวดมารยาท ระดับ ม.4 – ม.6
•  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การตอบปัญหาธรรมะ ระดับ ป.1 – ป.3 และ ป.4 – ป.6
•  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สวดมนต์ทำนองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษา
•  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง

กิจกรรมรวมรักสร้างฝัน เป็นการแสดงของนักเรียนในแต่ละระดับชั้นตั้งแต่ชั้นเนิสเซอรี่ จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และเป็นการพบปะสังสรรค์ของผู้ปกครอง ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดขึ้นทุกปีการศึกษา   


ทางโรงเรียนได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศและบายศรี สู่ขวัญ แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2558 บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่นที่ครูมอบให้แก่นักเรียนการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ประจำปี 2559 12 th THAILAND PRIME MINISTER CUP 2016 (รอบคัดเลือกระดับจังหวัด) ระหว่างวันที่ 7 – 29 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย จัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคมร่วมกับบริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ได้เดินทางไปศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม และเยี่ยมชมโรงงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในโครงการ Thailand Go Green ในวันที่ 26 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2558 ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยได้ศึกษาดูงานต่าง ๆ ดังนี้
- ด้านระเบียบการจัดเตรียมอาหารกลางวันและโภชการของ นักเรียน ณ School Lunch in Japan Chiba School of Food
- พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์โตชิบา Toshiba Science Museum
- โรงงานรีไซเคิล The Sapporo Recycling Complex
- สวนโมเอเรนุมะ ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่สำหรับทิ้งขยะต่อมาถูก เปลี่ยนเป็นสวนสาธารณะ
- พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีฮอกไกโด
- ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด หรือทำเนียบอิฐแดง


โทร. 053 - 795196 , โทรสาร 053 - 795099 ,  E-mail : dpk216@hotmail.com
216 หมู่ 10  ต.เวียง  อ.เทิง จ.เชียงราย  57160