หน้าแรก ประวัติโรงเรียน บุคลากร แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ข้อมูลทั่วไป ภาพกิจกรรม

ทางโรงเรียนเด็กดีพิทยาคมได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ขึ้นในระหว่างวันที่ 7-10 กันยายน 2564 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีการเรียนรู้เพิ่มเติมในทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีการแสดงความสามารถพิเศษของนักเรียน โดยมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมดังนี้
ระดับอนุบาล
- กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์
- กิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษ
- กิจกรรมขว้างบอลไกล
- การแสดง Science Show ของนักเรียนระดับชั้น อ.1-3
ระดับประถมศึกษา
- กิจกรรมการแข่งขันตอบคำถามวิทยาศาสตร์
- กิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษ (ป.1-3)
- กิจกรรมการแข่งขันรถพลังงานลม (ป.4-5)
- การแสดง Science Show
- กิจกรรมประกอบอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ในหัวข้อ “สุขภาพดี ด้วยวิทยาศาสตร์”
ระดับมัธยมศึกษา
- กิจกรรมการแข่งขันตอบคำถามวิทยาศาสตร์
- กิจกรรมการแข่งขันจรวดขวดน้ำ
- การแสดง Science Show
- กิจกรรมประกอบอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ในหัวข้อ “สุขภาพดี ด้วยวิทยาศาสตร์”
จากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ บรรยากาศการเรียนรู้ของเด็กๆเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข สนุกสนานเด็ก ๆ ได้เรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีน่าสนใจ และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านไปได้ด้วยดี ด้วยการรักษามาตรการ การป้องกันโรคโควิด-19
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคมพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาเพื่อเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีและสืบสานประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสืบไป
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคมได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค ๖ จากการเข้าร่วมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษา ประเภททีมหญิงล้วน ๕ คน ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นตัวแทนของระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค ๖ เข้าประกวดในระดับประเทศต่อไป
วันแรกกับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 นักเรียนในแต่ละระดับชั้นสวมหน้ากากอนามัย และพกเจลแอลกอฮอล์เพื่อความปลอดภัยในการใช้ชีวิต New Normal
ทางโรงเรียนได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2563

ทางโรงเรียนได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศและบายศรี สู่ขวัญ แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2563

ในอาทิตย์ ที่ 21 มีนาคม 2564 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ได้เข้าร่วมงานการประกาศปฏิญญาให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาหลักประจำจังหวัดเชียงราย ณ พุทธมณฑลสมโภช 750 ปี เมืองเชียงราย ตำบลบัวสลี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยตัวแทนนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม และเป็นผู้นำสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย


โทร. 053 - 795196 , โทรสาร 053 - 795099 ,  E-mail : dpk216@hotmail.com
216 หมู่ 10  ต.เวียง  อ.เทิง จ.เชียงราย  57160