หน้าแรก ประวัติโรงเรียน บุคลากร แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ข้อมูลทั่วไป ภาพกิจกรรม

บุคลากรฝ่ายบริหารโรงเรียน
ผู้รับใบอนุญาต
ดร.มนต์ณภัครณ์ ธีร์ตระกูล
 

 

 

 
 
ผู้จัดการโรงเรียน
 
 
 
 

นายนพดล ธีร์ตระกูล

 
 

 

 
 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
 
นางสาวอัยวรมณย์ ธีร์ตระกูล
 
 

 

 

 
 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
 
นายกฤชภาคิน ธีร์ตระกูล
 

 

 

 

ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
ฝ่ายบริหารงานบุคลากร
นางอัมพวัน วรรณคำ

 

นางวาสนา สีหาเวช

 

 

   
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายวิชาการ
นายบพิษ วรรณชัย
 
นางจันทร์แรม   ใจตรง

 

 

   


       
ครูผู้สอนระดับอนุบาล
ที่
ชื่อ-สกุล
วุฒิการศึกษา
หน้าที่รับผิดชอบ
1
นางรัตรดา กาวิน
ค.บ.
อนุบาล 1/1
2
นางน้ำฝน  บุญแสนไชย
ค.บ.
อนุบาล 1/1
3
นางสาวบุษรินทร์  ทนันเรือน
ค.บ.
อนุบาล 1/2
4
นางสาวรุ่งทิวาพร  ภัทรยากรณ์
ค.บ.
อนุบาล 1/3
5
นางนุชอุบล ใจจู
ค.บ.
อนุบาล 2/1
6
นางสาวจิรัชญา ฝีปากเพราะ
ค.บ.
อนุบาล 2/2
7
นางศิริพร นาติ๊บ
ค.บ.
อนุบาล 2/3
ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา
ที่
ชื่อ-สกุล
วุฒิการศึกษา
หน้าที่รับผิดชอบ
1
นางสาวกนกพร ยศวงศ์สา
ค.บ.
ป.1/1
2
นางสาวนริสา โฉมอินทรีย์
ค.บ.
ป.1/2
3
นางจิราภรณ์ เครือจันทร์
ค.บ.
ป.2/1
4
นางสาวปรานอม ธุรกิจ
ค.บ.
ป.2/2
5
นางสาวสิริพร ประมวลพันธ์
ค.บ.
ป.3/1
6
นางณัฐธิดา รักประชา
คบ.
ป.3/2
7
นางสาวอชิรญาณ์ ขันทะ
ค.บ.
ป.4/1
8
นางพิมพ์ใจ บุญแรง
ค.บ.
ป.4/2
9
นางสาวพิชชานันท์ ยูทูซ
ค.บ.
ป.4/3
10
นางบรรจง วรรณชัย
ค.บ.
ป.5/1
11
นางอริสรา เชื้อสะอาด
ค.บ.
ป.5/2
12
นางสาวดวงจันทร์ ภูกาบิน
ค.บ.
ป.6/1
13
นางกมลทิพย์ แก้วบุญเสริฐ
ค.บ.
ป.6/2
ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา
ที่
ชื่อ-สกุล
วุฒิการศึกษา
หน้าที่รับผิดชอบ
1
นางสาวอรกัญญา ช่างเขียน
วท..บ. , ป.บัณฑิต
ม.1/1
2
นางสาวจิรายุ สุริยะ
ศศ.บ. , ป.บัณฑิต
ม.2/1
3
นางสาวกนกกาญจน์ หมอยา
ศศ.บ. , ป.บัณฑิต
ม.2/2
4
นายวัฏจักร ผัดกันตุ้ย
ค.บ
ม.3/1
5
นางสาวนุชนาฏ โตพุ่ม
ค.บ
ม.3/2
6
นายชาญวิทย์ ดอนเลย
ค.บ
ม.3/3
7
นางสาวอนันยา ทิพย์ลุ้ย
วท..บ. , ป.บัณฑิต
ม.4
8
นายวิทยานาติ๊บ
ค.บ
ม.5
9
นางสาวนภัทร สอนศรี
ค.บ
ม.6
ครูพิเศษ
ที่
ชื่อ-สกุล
วุฒิการศึกษา
หน้าที่รับผิดชอบ
1
นายบพิษ วรรณชัย
วท.บ
ครูพิเศษพลศึกษา
2
นางวาสนา สีหาเวช
ค.บ
ครูพิเศษ กอท.
3
นางจันทร์แรม ใจตรง
ค.บ ,การวัดผลและประเมินผล
ครูพิเศษภาษาไทย
4
นางวิรัญญา สุเมธาลังการ
ค.บ
ครูพิเศษดนตรี
5
นายบดินทร์ สุวรรณ เนตร
ค.บ
ครูพิเศษวิทยาศาสตร์
6
นางสาวปาณิสรา ลาพิง
บธ.บ, ป.บัณฑิต
ครูพิเศษคอมพิวเตอร์
7
นายเกียรติศักดิ์ เชื้อสะอาด
ค.บ
ครูพิเศษพลศึกษา
8
นางสาวณัชชภัทร นันท์ยอง
ค.บ
ครูพิเศษภาษาจีน
9
นางสาวนรินทร อินท์ชน
ค.บ
ครูพิเศษวิทยาศาสตร์
10
Mr.Jonathan David B.Yutuc
Supplemental-Bachelor of Sevondary Education
ครูพิเศษภาษาต่างประเทศ
11
Mr.Danilo III Reyes Arellano
Certificate in Professional Teaching
ครูพิเศษภาษาต่างประเทศ
12
Mr.Keith Gilza Gaspar
Bachelor in Elementary Education-General
ครูพิเศษภาษาต่างประเทศ
13
Miss.Charlene Acosta Padua
Bachelor of Science in Secondary Education
ครูพิเศษภาษาต่างประเทศ
14
Miss.Kimberly Coronado Latorza
Bachelor of Science in Elementary Education
ครูพิเศษภาษาต่างประเทศ
บุคลากรสนับสนุน
ที่
ชื่อ-สกุล
วุฒิการศึกษา
หน้าที่รับผิดชอบ
1
นางอัมพวัน วรรณคำ
บธ.บ
เจ้าหน้าที่การเงิน
2
นางสายฝน  เพิ่มสุวรรณ์
ปวช.
เจ้าหน้าที่สารบรรณ
3
นางมณฑกานต์ จักรวาล
ม.6
เจ้าหน้าที่ออมทรัพย์
4
นางนันทนา ยศเรืองศักดิ์
ปวส.
เจ้าหน้าที่ทะเบียนโทร. 053 - 795196 , โทรสาร 053 - 795099 ,  E-mail : dpk216@hotmail.com
216 หมู่ 10  ต.เวียง  อ.เทิง จ.เชียงราย  57160